Atelier and I.jpgAtelier and I.jpg

Works.jpgWorks.jpgproject.jpgproject.jpgProduct.tifProduct.tifBOOK.jpgBOOK.jpgThesis.jpgThesis.jpgMember.jpgMember.jpgAccess.jpgAccess.jpg

Tokyo Institute of Technology 
Kazunari Sakamoto laboratory activity record

1996 at Kinki

(F-2) 9160
Type of Architectural Articulation in Contemporary Complex Building (1)
Kazunari SAKAMOTO, Erina MASHIYAMA, Yoshiharu TSUKAMOTO, Kunio NAKAI, Mikiko TERAUCHI, Shin-ichi OKUYAMA, Makoto ADACHI

(F-2) 9161
Type of Architectural Articulation in Contemporary Complex Building (2)
Erina MASHIYAMA, Kazunari SAKAMOTO, Yoshiharu TSUKAMOTO, Kunio NAKAI, Mikiko TERAUCHI, Shin-ichi OKUYAMA, Makoto ADACHI

(F-2) 9162
Architectural composition of contemporary Japanese houses (7)
Yoshiharu TSUKAMOTO, Momoyo KAIJIMA, Kazunari SAKAMOTO, Shin-ichi OKUYAMA, Akira HANJO, Mikiko TERAUCHI

(F-2) 9163
Architectural composition of contemporary Japanese houses (8)
Akira HANJO, Momoyo KAIJIMA, Kazunari SAKAMOTO, Shin-ichi OKUYAMA, Yoshiharu TSUKAMOTO, Mikiko TERAUCHI

(F-2) 9164
Architectural composition of contemporary Japanese houses (9)
Yasuhiro KUNO, Shin-ichi OKUYAMA, Kazunari SAKAMOTO, Yoshiharu TSUKAMOTO, Jiro OGAWA, Mikiko TERAUCHI